Naše přednášky

2022

Ve dnech 15. a 16. června 2022 se konal 30. ročník konference KALY A ODPADY 2022. Na této konferenci byl prezentován i příspěvek Tomáše Chvojky a Miroslava Kose nazvaný "Solární sušárna odvodněných čistírenských kalů na ČOV Mariánské lázně" (zde). Rovněž byl prezentován i  příspěvek Doc. Pohořelého s názvem "Pyrolýza jako efektivní řešení odstraňování organických mikropolutantů z čistírenských kalů" (zde).

Na 26. ročníku semináře OS ČR MOV při CzWA „Nové metody a postupy při provozování ČOV“, který se uskutečnil 8. – 9. 3. 2022 v kongresovém hotelu Jezerka (Chrudimsko, přehrada Seč) přednesl Ing. Fuka ze společnosti HST Hydrosystémy s.r.o. příspěvek nazvaný „Zkušenosti s pyrolýzou čistírenských kalů na ČOV Trutnov“. Příspěvek je dostupný zde.

2021

Na 14. bienální konferenci CzWA VODA 2021, která proběhla 22.-24.9. 2021 přednesl Ing. Kos z SMP CZ a.s. přednášku na téma „HOSPODAŘENÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY JAKO PŘÍSPĚVEK K DOSAŽENÍ CÍLŮ UHLÍKOVÉ NEUTRALITY“. Představil uhlíkově negativní technologii pro čistírenské kaly kombinující solární sušení a pyrolýzu s minimální uhlíkovou stopou. Solárně sušené kaly jsou zpracovány pyrolýzou, přičemž odpadní teplo je přiváděno zpět do solární sušárny. Předností této technologie je skutečnost, že díky použití solární sušárny je z hlediska spotřeby tepla zcela nezávislá na dodávce externího tepla. (příspěvek zde a přednáška zde)

2020

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v roce 2020 došlo ke zrušení velkého počtu konferencí. Jednou z konferencí se stejným osudem byla i konference KALY A ODPADY 2020, která se měla konat v období 19.-20. 3. 2020 v Senci. Na této konferenci měli být zastoupeni i členové CPGA se dvěma příspěvky. Měl být prezentován příspěvek Ing. Kose a Ing. Fuky s názvem "Zpracování odvodněných vyhnilých kalů sušením a pyrolýzou na ČOV Trutnov" (plný text zde) a příspěvek Doc. Pohořelého s kolektivem nazvaný  "Spalování stabilizovaného čistírenského kalu" (plný text zde).

2019

Na semináři Kalový den konajícím se dne 4. 12. 2019 v budově NTK v Praze Dejvicích přednesli dva zástupci České asociace pro pyrolýzu a zplyňování, z.s. své příspěvky. Příspěvek  Ing. Kose byl nazván „Procesní požadavky termických technologií zpracování kalů" (prezentace zde) a Doc. Pohořelý přednesl příspěvek zaměřený na materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu (prezentace zde). 

Na semináři Jihomoravského kraje „Čistírenské kaly v Jihomoravském kraji“, který se konal dne 20.2.2019 v Brně byly prezentovány rovněž příspěvky členů asociace. Ing. Miroslav Kos přednesl zajímavý příspěvek nazvaný „Aktuální názory na využívání kalů" (plný text zde a prezentace zde). Doc. Pohořelý rovněž uvedl prezentaci obsahující nejnovější poznatky týkající se materiálového a energetického využívání čistírenských kalů (plný text zde a prezentace zde).

2018

Na konferenci Nové metody a postupy při provozování ČOV v Moravské Třebové byl přednesen příspěvek, jehož spoluautorem byl Ing. Miroslav Kos. Příspěvek nesl název „Materiálová transformace čistírenského kalu z energetického hlediska" (fulltext zde a prezentace zde). 

V německém městě Zittau se ve dnech 6.-7. 6. 2018 konala konference Biomass to Power and Heat. Na této konferenci byly mimo jiné i předneseny příspěvky členů asociace. Jednalo se o příspěvky „Possibilities of multi-stage gasification for combined heat and power and biochar production" (zde), který přednesl Ing. Jiří Brynda a „Complex characteristics of char from dry stabilized sewage sludge pyrolysis" (zde) prezentovaný Ing. Jaroslavem Moškem.

V Brně se ve dnech 20. - 21. 6. 2018 konal 28. ročník konference Kaly a odpady 2018.  Na ní Doc. Pohořelý prezentoval příspěvek nazvaný Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu (prezentace zde a fulltext zde). Ing. Kos byl spoluautorem dvou příspěvků, z nichž jeden je věnován materiálové transformaci čistírenských kalů (prezentace zde, fulltext zde) a druhý pojednává o problematice vytváření koncepce regionálního kalového centra v ČR (prezentace zde, fulltext zde).

2017

Na semináři Materiálová transformace čistírenských kalů (aneb co s čistírenskými kaly ve výhledu), který se uskutečnil dne 23. 11. 2017 v konferenčním sále AGRO CS v České Skalici bylo členy asociace prezentováno několik příspěvků. Ing. Kos v příspěvku "Návrh EU směrnice CE marked fertilising products" (zde) seznámil auditorium se změnou evropské legislativy týkající se využití čistírenských kalů a v příspěvku "Regionální centra zpracování kalů" (zde) pohovořil o aktuálních trendech ve využití kalů právě i v souvislosti s uvažovanou změnou legislativy. O možném využití termochemických procesů pro transformaci čistírenských kalů přednášel v příspěvku nazvaném "Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů" (zde) i předseda asociace Doc. Pohořelý.

Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. prezentoval na konferenci Cogeneration days 2017, která se konala v Čestlicích ve dnech 24.-25. 10 2017 příspěvek s názvem "Gasification of biomass for gas-fired cogeneration". Prezentaci je možné nalézti zde.

Ve dnech 23.-26. 10 2017 se v kongresovém hotelu Jezerka v CHKO Železné hory konala 64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017. Na této konferenci přednesl Doc. Pohořelý příspěvek nazvaný "Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy". Prezentaci je možné najít po kliknutí na tento odkaz

Na konferenci "Odpadové fórum 2017" přednesl Doc. Pohořelý příspěvek s názvem "Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou" (prezentace ke stažení zde a fulltext článku zde). Program konference je možné nalézt na tomto odkazu.

Ing. Jiří Brynda prezentoval na konferenci "Biomass to Power and Heat", která se konala v termínu 31. 5. - 1. 6. 2017 ve městě Zittau (SRN), příspěvek s názvem "Application of the GP750 Gasifier for Combined Heat and Power Production" (prezentace ke stažení zde)

V Hradci Králové se ve dnech 7.- 8. 9. 2017 konal seminář "Anaerobie v ČR - od počátků po současnost". Na tomto semináři přednesl Ing. Miroslav Kos příspěvek s názvem "Technologie pro materiálovou transformaci čistírenských kalů" (prezentace ke stažení zde). 

2016

Ing. Miroslav Kos přednesl na konferenci "Kaly a odpady 2016" příspěvek s názvem "Použití pyrolýzy k produkci hnojiva z čistírenských kalů" (prezentace ke stažení zde a plný text zde).

Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. přednesl na konferenci "8th International Freiberg Conference on IGCC & XTL Technologies" příspěvek s názvem "Experience with operation of multi-stage (two-stage) fixed-bed gasifiers in the Czech and Slovak Republic" (prezentace ke stažení zde).

Na konferenci "CHEO 11" přednesl Doc. Pohořelý příspěvek s názvem "Recyklace fosforu ze stabilizovaného čistírenského kalu" (prezentace ke stažení zde).

Na konferenci "Městské vody 2016" přednesl Ing. Miroslav Kos příspěvek s názvem "Použití pyrolýzy k produkci hnojiva z čistírenských kalů" (prezentace ke stažení zde a plný text zde).

V termínu 23. - 25. 11. 2016 se v Ho Či Minově Městě konala konference ICETI2016 (International Conference on Environmental Technology and Innovations) na které Ing. Brynda prezentoval příspěvek nazvaný "Application of staged biomass gasification for combined heat and power production" (prezentace ke stažení zde a plný text zde).

Na půdě Akademie věd České republiky se dne 23. 11. 2016 konal seminář nazvaný "Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv"(anotace semináře), na kterém Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. přednesl příspěvek s názvem "Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla z biomasy procesem zplyňování v ČR" (prezentace ke stažení zde).

2015

Dr. Skoblia prezentoval na konferenci "ERIN 2015" příspěvek s názvem "Experience with operation of two-stage fixed bed gasifiers" (ke stažení zde).

Na konferenci "Energie z biomasy 2015" byl doktorem Pohořelým prezentován příspěvek rovněž na téma vícestupňových generátorů. Příspěvek nesl název "Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR" (prezentace ke stažení zde a plný text článku zde).

Ing. Miroslav Kos ze společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. přednesl na konferenci "Městské vody 2015" příspěvek s názvem "Čistírenský kal – významný obnovitelný zdroj paliva a hnojiva" (ke stažení zde). 

2014

Na semináři "Nové technologie pro energetické využití odpadů pyrolýzou a zplyňováním", který se konal dne 4.12.2014 v Horní Cerekvi, prezentoval Dr. Pohořelý dva příspěvky, které se týkaly vlastností biopaliv především z hlediska energetického využití "Fyzikálně-chemické vlastnosti alternativních paliv – část biopaliva" (ke stažení zde) a zplyňovací technologie TARPO "Vícestupňový generátor firmy TARPO spol. s r.o." (lze stáhnout zde).

Na mezinárodní konferenci "6th International Freiberg Conference on IGCC & XTL Technologies", Dr. Skoblia přednesl příspěvek "Design and commercial application of two-stage fixed-bed gasifier in the Czech Republic" (lze stáhnout zde).

Na konferenci "Průmyslová ekologie" přenesl Dr. Pohořelý příspěvek "Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem" (ke stažení zde).

Dr. Pohořelý přednášel pro ČEZ příspěvek "Termochemická konverze pevných paliv" (lze stáhnout zde).

2013

Na semináři "Nové technologie pro EVO pyrolýzou a zplyňováním", který se konal v Jihlavě 5.12.2013 přednesl Dr. Pohořelý příspěvek "Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s." (lze stáhnout zde) a Dr. Skoblia přednesl příspěvek "Vícestupňové zplyňování – dlouhá cesta od myšlenky k realizaci" (lze stáhnout zde)

Na mezinárodním semináři "FECUNDUS" konaném v Praze 12–14.6.2013 přednesl Dr. Skoblia přednášku "Schemes and new developments in combination of gasification with fuel gas cleaning for power generation in piston gas engines and gas turbines" (lze stáhnout zde).

2012

Na semináři "Elektřina s vůní dřeva aneb znovuobjevený dřevoplyn", který se konal v Jihlavě 12.12.2012 přednesl Ing. Picek příspěvek "Zkušenosti z výstavby a s uváděním do provozu nejvýkonnější zplyňovací elektrárny v ČR o výkonu1050 kW (2x525kWe)" (lze stáhnout zde

Na semináři "Energie z biomasy XIII" konaném v Brně 28.–29.11.2012 přednesl Dr. Skoblia přednášku "Vývoj malých a středních kogeneračních jednotek na biomasu a jejich aplikace v praxi" (lze stáhnout zde).