Technologie zplyňování METSO (vyvinuté ve spolupráci s Lahti Energia)

Přední světový dodavatel energetických celků společnost METSO uvedla v roce 2012 u finského Lahti do provozu unikátní zplyňovací technologii na energetické využití alternativního paliva získávaného z odpadů (v angl. tzv. solid-recovered fuel - SRF příp. refuse-derived fuel - RDF).

Kombinovaný zdroj elektřiny a tepla, nazývaný jako Kymijärvi II, vlastní a provozuje městská organizace Lahti Energia a nevznikl zde náhodou. Jedná se de facto o druhou generaci zplyňovacího generátoru, jehož první verze byla uvedena do provozu ve spolupráci se společností Foster Wheeler (FW) v roce 1998.

Již první zplyňovač byl co do velikosti i způsobu řešení první svého druhu na světě, protože zařízení zpracovávající různé druhy odpadního dřeva bylo integrováno do existující elektrárny spalující uhlí. A to tím způsobem, že generovaný syntézní plyn byl zaveden do uhelných kotlů dosahujících vysokých tlaků a teplot příhodných pro výrobu elektřiny v návazném parním turbosoustrojí.

Dobré zkušenosti a nabyté technologické know-how proto vlastníka Lahti Energia vedly k myšlence, vybudovat nový, zcela na původním uhelném elektrárenském zdroji nezávislý "energetický blok". To znamená, že bude zahrnovat nikoliv jen zplyňovací generátor, ale i následnou technologii výroby elektřiny a tepla z něj.

Protože však mezitím FW od této technologie odstoupil, podařilo se navázat spolupráci s firmou METSO, která se technologií "gasifikace" rovněž dlouhodobě zabývala. Výsledkem je unikátní energetický zdroj, a to v řadě ohledů. Jeho jádrem je dvojice zplyňovacích generátorů fluidního typu o tepelném příkonu více než 80 MW každý. Vstupem je standardizované palivo typu SRF, které obsahuje nadrcené stanovené podíly vysokovýhřevných složek získávaných z odpadů zejména z průmyslu, maloobchodů, stavebnictví ale i domácností (ve složení jsou zastoupeny plasty, dřevo a papír, které jsou nevhodné pro materiálovou recyklaci). Roční kapacita zařízení má činit cca 250 tis. tun t. Mimochodem, standardizovanou kvalitou tohoto paliva a tím, že za něj platí, obhajuje vlastník zdroje, že energeticky využívá nikoliv odpad ale palivo, což bylo a je předmětem sporů s úřady (zda má či nemá být zařízení označováno jako typu EVO).

Generátorový plyn je posléze z výchozích teplot dosahujících až 900 °C zchlazen na cca 400 °C, poté je zbaven za pomoci specielních keramických látkových filtrů rizikových příměsí (sodík, chlor) a pak spalován v plynovém parním kotli. Ten má tepelný výkon přes 160 MW a vyráběná pára (parametry 540 °C a 121 bar) je pak zavedena na parní kondenzačně-odběrovou turbínu o mezním el. výkonu 50 MW. Část tepla je současně dodávána do městského systému CZT, maximální tepelný výkon (z odběrů) dosahuje 90 MW.

Spaliny z kotle procházejí vícestupňovým čištěním (denitrifikace, odprášení, přístřik bikarbonátu sodného a také vápence s aktivním uhlím), díky čemuž emise škodlivin ve spalinách jsou minimální.

Celkové investiční náklady dosáhly cca 160 mil. EUR a obě společnosti doufají, že po této referenční komerční instalaci budou následovat početné další.

Více informací viz: http://www.lahtigasification.com, http://www.metso.com

Projekt metso fotografie
Projekt metso schéma