Technologie zplyňování ENERGOS (pro energetické využití směsných komunálních odpadů)

Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s Trondheimskou univerzitou v 90. letech minulého století a komerčně ji nabízí stejnojmenná společnost ENERGOS Limited, která patří do britské energetické skupiny ENERG-G (www.energ.co.uk).

Je určena na energetické využití neupraveného zbytkového komunálního i průmyslového odpadu a její hlavní předností jsou velmi nízké emise zejména oxidů dusíku a dioxinů, aniž by byla k tomu nutná sekundární opatření (v případě emisí NOx se daří dosahovat hodnot na úrovni cca 20 % zákonných limitů, u dioxinů je to dokonce i 1 %).

Umožňuje to uplatnění principu zplyňování na roštu. Ten (rošt) je koncipován jako horizontální, pohyblivý a zplyňování probíhá za nedostatku kyslíku (lambda ~ 0,5) při teplotách okolo 900 °C. Získávaný plyn (typické složení CO 14 %, H2 5 %, CH4 4 %) poté prochází oxidační komorou (za přídavku sekundárního vzduchu), odprášením a je posléze energeticky využit pro výrobu tepla v parním kotli (23 bar 380 °C) a následně příp. i elektřiny.

Spaliny jsou v kotli díky jeho zvláštní konstrukci rychle vychlazeny pod teploty, které vylučují rekombinaci dioxinů a poté za přídavku mletého vápence a aktivního uhlí zbaveny ostatních monitorovaných škodlivin v tkaninovém odlučovači.

Společnost v roce 2013 uváděla ve svých referencích celkem šest zařízení v provozu (z toho čtyři v Norsku, jedno v Německu a jedno ve Velké Británii) majících dohromady již více než 500 tis. provozních hodin (vč. dvou dalších zařízení, které již byly odstaveny). Dalších šest projektů uvádí ve stádiu výstavby a brzkého zprovoznění a všechny se nacházejí ve Velké Británii (Newport, Irvine, Lincolnshire, Barry, Doncaster, Knowsley a Glasgow).

Zpracovatelské kapacity u prvních provozů byly i na méně než 40 tis. tun ročně, u nyní budovaných zařízení jsou to již z ekonomických důvodů (nižší měrné náklady) násobky (80, 120 i 160 tis. tun/rok).

Umožňují to nabízené standardní velikosti linek, které jsou dimenzovány na 5 až 6 tun pro dva základní typy odpadů lišících se výhřevností (na 8–14 a 12–18 GJ/t).

Více informací: http://www.energ-group.com/energy-from-waste/energos-technology/

Schéme kompletního zařízení Energos

Obrázek – Schéma kompletního zařízení Energos
Vysvětlivky: 1 – bunkr, 2 – jeřáb, 3 – zásobník, 4 – zplyňovací rošt (primární komora), 5 – oxidační komora (sekundární komora), 6 – parní vyvíječ (kotel), 7 – silo na aktivní uhlí a vápenec, 8 – tkaninový odlučovač, 9 – sklad odloučených zbytků, 10 – spalinový ventilátor, 12 – popelové hospodářství, 13 – parní turbína, 14 – vzduchem chlazený kondenzátor

Detail primární (zplyňovací) a sekundární (oxidační) komory

Detail primární (zplyňovací) a sekundární (oxidační) komory

Graf a tabulka -  Výsledky měření emisí škodlivin u referenčního zařízení v norském Averoy v roce 2007

Graf a tabulka - Výsledky měření emisí škodlivin u referenčního zařízení v norském Averoy v roce 2007

Fotografie provozu v norském Sarpsborgu

Obrázek – Fotografie provozu v norském Sarpsborgu