Gussing

Zařízení v Güssingu je inovativní zplyňovací generátor s rychlou vnitřní cirkulací fluidního lože. Fyzicky jsou odděleny zplyňovací a spalovací reakce, aby byl získán plyn se zanedbatelným obsahem dusíku. Biomasa vstupuje do prvního zplyňovacího reaktoru, kde je vysušena, odplyněna, a za pomoci přidané vodní páry přeměněna na oxid uhelnatý, oxid uhličitý, methan a vodík. Zplyňovací a spalovací prostor je propojen svodkou, kterou je transportován materiál fluidní vrstvy se zbytky uhlíku do spalovacího prostoru, kde je všechen zbývající uhlík spálen. Ohřátý materiál fluidní vrstvy je oddělen od spalin na cyklónu a dávkován přes sifón zpět do zplyňovací části. Potřebné teplo k ohřátí fluidní vrstvy je získáno spálením zbytku uhlíku a regulováno recirkulací plynu ze zplyňovaní, nebo přidáním dalšího paliva. Ve zplyňovací části je fluidačním médiem vodní pára a ve spalovací vzduch.

Produkovaný plyn je spalován v plynovém motoru, který je napojen na generátor el. proudu. Teplo je dodáváno do topné sítě města Güssing. Elektrický výkon zařízení je 2 MWe, tepelný výkon 4,5 MWt, elektrická účinnost 25 %, tepelná účinnost 56,3 % a celková účinnost tedy 81,3 %. Produkovaný plyn má parametry uvedené v tabulce 1. Zařízení je v komerčním provozu od roku 2003.

Investiční náklady na celé zařízení (dávkovací systém, zplyňovací generátor, chladič plynu, filtr plynu, sprchová kolona, hořák, plynový motor, kotel, chladič odpadního plynu) se pohybovaly kolem 10 miliónů €, z toho 6 miliónů € bylo financováno z různých fondů (státní, EU).

Fotografie zařízení Gussing